600.000 
700.000 
650.000 
600.000 
500.000 
650.000 
1.500.000 
650.000 

Dung lượng 250GB

Ổ CỨNG SSD RCESSD 256GB NEW

500.000