3.300.000 
2.150.000 
1.000.000 
3.400.000 
1.800.000 
4.200.000 
1.800.000 
1.550.000 

Card đồ họa 2nd

VGA GIGABYTE 1050 D5 2G 1FAN

Ngừng kinh doanh