750.000 
1.300.000 
550.000 
Ngừng kinh doanh
750.000 
Ngừng kinh doanh
550.000 
Ngừng kinh doanh